Procedure

Belplume

Wanneer het Belplume-secretariaat het inschrijvingsformulier ontvangt, brengt Belplume de controle-instantie op de hoogte en dan wordt er binnen de 3 maand een erkenningsaudit uitgevoerd. Indien de audit aantoont dat aan de erkenningsvoorwaarden voldaan wordt, dan wordt het Belplume certificaat uitgereikt.


De audit gebeurt op basis van een checklijst aan de hand waarvan alle punten van het lastenboek gecontroleerd worden. Daarbij is tevens een afweging gemaakt tussen zogenaamde major- en minor-voorwaarden. Om toegelaten te worden tot het Belplume-programma dient de kandidaat-deelnemer een aangekondigde erkenningsaudit met gunstig gevolg doorlopen te hebben: daarmee wordt bedoeld dat voldaan moet zijn aan alle major-punten en aan minimaal 75 % van de minor-punten.
Omwille van de continuïteit volgt periodiek een aangekondigde opvolgingsaudit. Zo is voor de kippenbedrijven elk jaar en voor de broeierijen elke zes maanden een opvolgingsaudit voorgeschreven. De resultaten van de audits worden door Belplume vzw zorgvuldig bijgehouden in een databank.
GSP-pluimvee

Een pluimveeservicebedrijf dat zich wil aanmelden voor het programma GSP-Pluimvee, moet een ingevuld inschrijvingsformulier opsturen naar Belplume vzw. Wanneer een inschrijving binnenkomt bij Belplume vzw, wordt de aangeduide controle-instelling op de hoogte gebracht.
Een pluimveeservicebedrijf krijgt een GSP-Pluimvee certificaat indien het voor elke activiteit aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.

De audit voor GSP-Pluimvee bestaat uit twee gedeelten:

  • Een administratieve audit op het pluimveeservicebedrijf. Hier wordt vooral aandacht besteed aan de nodige procedures en registraties. Een visuele audit op het terrein, waarbij nagegaan wordt of alle procedures ook worden toegepast bij de uitvoering van de taken.

  • Tijdens de administratieve audit legt het pluimveeservicebedrijf een planning voor van de praktijkwerkzaamheden voor de daaropvolgende week. Op die manier kan de controle-instelling een onaangekondigde visuele audit uitvoeren.

De audit gebeurt op basis van een checklijst aan de hand waarvan alle punten van het lastenboek gecontroleerd worden. Daarbij is tevens een afweging gemaakt tussen zogenaamde major- en minor-voorwaarden. Om toegelaten te worden tot het GSP-programma dient de kandidaat-deelnemer een aangekondigde erkenningsaudit met gunstig gevolg doorlopen te hebben: daarmee wordt bedoeld dat voldaan moet zijn aan alle major-punten en aan minimaal 75 % van de minor-punten.Omwille van de continuïteit volgt periodiek een aangekondigde opvolgingsaudit.

  • Beeldmateriaal is eigendom van VLAM vzw